zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Praca zimą – przepisy regulujące pracę przy niskich temperaturach

Pomieszczenia pracy Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą minimum: 14º C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest...

Nowe świadectwo pracy – ogłoszono przepisy wykonawcze

Z dniem 23 maja br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy. W ramach tych korekt prawnych określono także nowy wzór wspomnianego dokumentu. Zmiany odnoszą się do przepisów rozporządzenia MRPiPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862) i...

Uwzględnianie programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej przy badaniach pracowniczych

W ramach nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej badanie stanu trzeźwości pracowników oraz pracę zdalną dokonano także zmian dotyczących badań profilaktycznych pracowników. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia tych modyfikacji legislacyjnych w tym zakresie. Nowe regulacje, zmierzające do uelastycznienia przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ustanowiono na mocy ustawa z dnia...

Ustawa o cudzoziemcach – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 marca 2023 r. pod pozycją 519 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2023 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach(Dz. U. z 2021...

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu – wysokość obowiązująca w 2023 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2023 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20,83. Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dnia 8 stycznia 1997...

Menu praca