zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

k.m. – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 1. § 1. Kodeks morski reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską. § 2. W stosunkach cywilnoprawnych związanych z żeglugą morską stosuje...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział I. Polska przynależność statku (art. 9-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 9. § 1. Żeglugę pod polską banderą może uprawiać tylko statek o polskiej przynależności. § 2. (uchylony) § 3. Terenowy organ administracji morskiej,...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział II. Rejestr okrętowy (art. 23-39)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 23. § 1. Statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział III. Pomiar statku (art. 40-49)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 40. § 1. Pomiar statku polega na ustaleniu jego pojemności brutto i netto oraz wymiarów głównych (rejestrowych). § 2. Pomiaru statku dokonuje...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział IV. Dokumenty statku (art. 50-52)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 50. § 1. Statek o polskiej przynależności obowiązany jest prowadzić dzienniki i posiadać dokumenty prawem przewidziane. § 2. Dokumenty, o których mowa...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział I. Przepisy ogólne (art. 53-55)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 53. § 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami. § 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział II. Obowiązki kapitana (art. 56-66)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 56. Kapitan obowiązany jest dochować staranności sumiennego kapitana statku przy wszystkich czynnościach służbowych. Art. 57. Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział III. Uprawnienia kapitana (art. 67-70)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 67. Kapitan statku znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się ze statkami, które odpowiedziały na jego wezwanie o pomoc, ma prawo...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział IV. Publicznoprawne funkcje kapitana (art. 71-72)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 71. § 1. O każdym przypadku urodzenia lub śmierci na statku w czasie podróży kapitan sporządza wzmiankę w dzienniku okrętowym oraz...

k.m. – Tytuł IV. Prawa rzeczowe – Dział I. Własność statku (art. 73-75)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309 Art. 73. § 1. Statek stanowi polską własność, jeżeli jest własnością: 1) Skarbu Państwa; 2) osoby prawnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) obywatela polskiego...