zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (skrót: k.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 02.08.2023...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (uchylony) Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł II. Osoby (art. 8-43[10])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Dział I Osoby fizyczne Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2....

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł III. Mienie (art. 44-55[4])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Art. 44. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Art. 441. § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł IV. Czynności prawne (art. 56-109[9])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Dział I Przepisy ogólne Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł V. Termin (art. 110-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub, decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117-125)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł I. Własność (art....

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Dział I Przepisy ogólne Art. 126.–139. (uchylone) Dział II Treść i wykonywanie własności Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł II. Użytkowanie wieczyste...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Art. 232. § 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł III. Prawa rzeczowe...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1610 Dział I Przepisy ogólne Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. § 2. Spółdzielcze...